Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Nieuw elan

De ontwikkeling van Soesterberg heeft – door de strengere eisen aan de geluidshinder van de voormalige vliegbasis – de afgelopen decennia stil gestaan. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. In het dorp verschijnt op meerdere plaatsen nieuwbouw waarmee het aantal inwoners snel toeneemt. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven hierbij achter. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving laat duidelijk te wensen over. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over de leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten met een financiële ondersteuning stimuleren.

Eerste stap nieuw Ontmoetingscentrum

Uit een door de stichting Samen voor Soesterberg gehouden enquête, waaraan ook veel nieuwe inwoners hebben deelgenomen, blijkt dat het ontbreken van een centrale locatie een belemmering vormt voor het starten van nieuwe activiteiten. Het OC wordt gezien als een bejaardensoos die voor de jeugd en ook voor hun ouders niet aantrekkelijk is. Zowel de gevormde stuurgroep van het OC (SWOS, Balans en De Linde) als de stichting Samen voor Soesterberg hebben nu bij gemeente en de politieke partijen met klem aangedrongen op een toekomstgerichte oplossing. Het eerste succesje is binnen. Op de gemeentebegroting voor volgend jaar is € 100.000 gereserveerd voor tijdelijke huur en een onderzoek naar een nieuwe locatie. Klik hier voor het persbericht.

h

Kom in actie

Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg. De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Heeft u een goed idee dat past binnen deze doelstelling maar ontbreekt het u of uw organisatie nog aan voldoende financiële middelen om dat te realiseren? Kijk dan naar de criteria en dien een aanvraag in voor ondersteuning.

i

Laatste nieuws

We gaan in het nieuwe jaar weer van start met het vrijwilligers café: dinsdag 7 februari 2023. We blikken terug op een mooi jaar, Soesterberg begint weer te leven. De opgestarte activiteiten moeten wel gecontinueerd worden en het liefst aangevuld worden met nieuwe activiteiten. Kom langs, maak kennis met andere geïnteresseerden en draag een steentje bij. Lees verder in het persbericht.

Samenwerkingspartners