Nieuws

Terugblik 2023

januari 2024

We kunnen constateren dat er in korte tijd al veel is bereikt. Het nieuwe centrum gaat er komen en tal van activiteiten zijn opgestart. De activiteiten op het Den Berghplein, waaraan ook het nieuwe centrum komt, zijn in het afgelopen jaar druk bezocht: Koningsdag, Sinterklaasfeest en het ontsteken van de Lichtjesboom, wellicht dit jaar weer gecombineerd met een Kerstmarkt. We hopen dat de opgaande lijn in 2024 kan worden voortgezet.

Subsidies activiteiten 2023

november 2023

De kerntaak van onze stichting is het financieel ondersteunen van activiteiten. Een daarvan is het Sinterklaasfeest, waar een aantal bestuursleden ook bij de organisatie nauw betrokken is. Het is het comité gelukt om dit jaar weer een mooi feest te organiseren op 18 november, mede dankzij de ondersteuning van vele andere sponsors (link: https://www.sintinsoesterberg.nl/sponsors). Verder hebben wij subsidie verstrekt aan de Weggeefbasis, Legomiddagen en Halloween. Ook een activiteit starten? Kijk voor financiële hulp op de pagina Aanvragen subsidie

IN MEMORIAM: Max Vetkamp

augustus 2023

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris Max Vetkamp. Hij was al enige tijd ziek. Wij hadden het voorrecht om in Max een aimabel, scherpzinnig, ervaren en betrokken bestuurslid te hebben. Wij zullen zijn aanwezigheid en inbreng heel erg missen. Ook zijn dierbaren, die het zonder hem moeten stellen, zijn in onze gedachten.

Sociaal-cultureel centrum Soesterberg

mei 2023

De gemeenteraad heeft op donderdag 20 april 2023 unaniem ingestemd met de realisatie van een sociaal-cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein.
De raad heeft ook een krediet beschikbaar gesteld van € 1.450.000 voor de afbouw en inrichting van het gebouw. Het initiatief voor dit centrum komt van de samenwerkende Soesterbergse organisaties, Idea, SWOS, Balans en Samen voor Soesterberg. De opening wordt in september 2024 verwacht.

Facebookgroep Soesterbergse activiteiten

mei 2023

De afgelopen twee jaar hebben wij vrijwilligers bijeenkomsten gehouden om nieuwe initiatieven te stimuleren. Met succes, er zijn nieuwe initiatieven gestart en bestaande activiteiten is nieuw leven ingeblazen dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Besloten is om online verder te gaan als Facebookgroep. Zie persbericht.

Jaarverslag 2022

april 2023

Wij streven naar volledige transparantie. Jaarlijks geven wij verantwoording over onze activiteiten en financiën in een openbaar jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag over 2022

Activiteitenkalender voor Soesterberg

maart 2023

Lang niet alle Soesterbergers zijn bekend met wat er allemaal al te doen is in Soesterberg. In de vrijwilligersbijeenkomsten is de wens geuit om alle activiteiten in kaart te brengen. We hebben de activiteiten voor 2023 zover bekend in kaart gebracht. Zowel de dagelijkse, wekelijkse als jaarlijkse evenementen. Klik hier om te kijken wat er nu zoal te doen is. Aanvullingen zijn welkom.

Ga naar alle activiteiten in 2023

Vrijwilligers Café februari 2023

februari 2023

We gaan in het nieuwe jaar weer van start met het vrijwilligers café: dinsdag 7 februari 2023. We blikken terug op een mooi jaar, Soesterberg begint weer te leven. De opgestarte activiteiten moeten wel gecontinueerd worden en het liefst aangevuld worden met nieuwe activiteiten. Kom langs, maak kennis met andere geïnteresseerden en draag een steentje bij. Lees verder in het persbericht.

Update: Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Vrijwilligers Café (2)

oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober wordt voor de tweede keer het Vrijwilligers Café georganiseerd. Met deze keer aandacht voor activiteiten die dit jaar nog op de agenda staan: Halloween, Sinterklaas intocht en Kerstmarkt. Maar er is ook ruimte voor inbreng van nieuwe activiteiten. Dus kom die avond langs. Lees verder in het persbericht en lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Jaarverslag en Vrijwilligers Café

mei 2022

Het eerste jaarverslag over de periode 2020/2021 is afgerond. Lees verder bij Financiële verantwoording. 
De belastingdienst heeft afwijzend gereageerd op het verlenen van de ANBI-status. Lees verder bij Schenken en erven.
De vrijwilliger bijeenkomsten worden voorgezet als Vrijwilligers café. De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 28 juni. Zie persbericht.

Vervolg enquête (3)

februari 2022

Op 22 februari is er een tweede bijeenkomst geweest waar de prioriteiten voor 2022 zijn besproken. Het resultaat van de avond was positief. Na de coronapauze gaan er gelukkig weer activiteiten plaatsvinden. Gemeld kon worden dat de avondvierdaagse en de koningsfeesten weer gehouden gaan worden. Maar ook kleinere activiteiten zoals een legomiddag en een discoavond voor kinderen staan gepland. Voor meer activiteiten zijn vervolgafspraken gemaakt. Hou de agenda in de gaten, kijk daarvoor op de cultuurpagina van Soesterberg.nu

Vervolg enquête (2)

november 2021

Op 2 november hebben we met een enthousiaste groep gebrainstormd over nieuwe activiteiten in Soesterberg. De volgende slag is prioriteiten aangeven voor 2022. Wat willen we eerst en wie gaan daar de schouders onder zetten? Wilt je nog aanhaken bij deze groep? Geef dan via deze link  voor 1 januari 2022 je voorkeuren aan met je emailadres. De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 25 januari om 20.00 uur (met een inloop vanaf 19.45 uur), weer in Time Out, het horecagedeelte van de Banninghal, Banningstraat Soesterberg.

Vervolg enquête (1)

26 oktober 2021

Balans, SWOS en De Linde, organisatoren van bestaande activiteiten en onze samenwerkingspartners in het streven naar (meer en nieuwe) activiteiten in Soesterberg, beleggen op dinsdagavond 2 november a.s. om 20.00 uur (met een inloop vanaf 19.45 uur) een bijeenkomst om met elkaar kennis te maken en te brainstormen over ideeën en mogelijkheden, als ook wat een ieder daarin kan betekenen al dan niet samen met deze organisaties. De bijeenkomst vindt plaats in Time Out, het horecagedeelte van de Banninghal, Banningstraat Soesterberg. 

Brief fractievoorzitters, 4 september 2021

Vandaag is er een brief aan alle fractievoorzitters van de gemeente Soest gestuurd om de realisatie van een nieuw Ontmoetingscentrum in Soesterberg op de politieke agenda te plaatsen voor de verkiezingen van volgend jaar. (zie brief)

Enquête afgerond

31 augustus 2021

Maar liefst 218 mensen hebben meegedaan aan de enquête die in het voorjaar is gehouden. In deze enquête werd gevraagd naar de waardering van bestaande sociaal-culturele activiteiten en naar de behoefte aan nieuwe. De waardering scoort laag (90% geeft onvoldoende) en de vraag naar behoeften heeft waardevolle informatie opgeleverd die zal worden besproken met onze samenwerkingspartners, SWOS, Idea en Balans. Gezamenlijk gaan we kijken naar wat er mogelijk is. Uit ons onderzoek blijkt dat er voor goede activiteiten ook vrijwilligers te vinden zijn. Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek en het persbericht.

Gemis centrale lokatie

31 augustus 2021

Hoewel niet expliciet gevraagd zijn er ook opmerkingen gemaakt over een centrale locatie voor de activiteiten. Die is er niet meer en dat vormt een belemmering voor nieuwe initiatieven. Het Ontmoetingscentrum van de SWOS in de Drie Eiken wordt gezien als een bejaardensoos, die voor de jeugd en ook voor hun ouders niet aantrekkelijk is. Terwijl juist voor die groepen extra aandacht nodig is. Er is behoefte aan een nieuwe, aantrekkelijke en centrale ontmoetingsruimte met een bibliotheek, cursus-, activiteiten- en vergaderfaciliteiten en een jeugdsoos. Het wordt hoog tijd voor een toekomstgerichte structurele oplossing, een dorp dat groeit naar ruim 9.000 inwoners waardig. Dat vereist een doortastend gemeentelijk beleid dat moet leiden tot de realisering van een nieuw centraal ontmoetingscentrum in Soesterberg. Wij pleiten ervoor om dat onderdeel te laten uitmaken van het Masterplan.

Voortgang enquête Stichting Samen voor Soesterberg

UPDATE 16 juni 2021: De enquête is inmiddels gesloten.

De nieuwe Stichting Samen voor Soesterberg is een onderzoek gestart naar de waardering over en behoeften aan sociaal-culturele activiteiten in het dorp. De response op de enquête is tot nu toe bevredigend, maar nog niet afgerond. Er is gereageerd vanuit alle leeftijdsgroepen, dat geeft een goede spreiding. Uit de voorlopige uitkomsten blijkt, zoals was te verwachten, dat de waardering over het huidige aanbod laag is. Meer dan 90% vindt dat er onvoldoende activiteiten worden aangeboden met ook nog eens te weinig aan variatie. Daar moet dus nodig wat aan gebeuren. Daarom is ook gevraagd wat men mist in het huidig aanbod. Nagenoeg alle respondenten komen met suggesties. Er blijkt dus wel degelijk belangstelling voor een breder aanbod. Hoewel niet specifiek gevraagd, blijkt uit de reacties dat men een centrale locatie voor activiteiten in het dorp node mist. Ook is gevraagd aan respondenten of men zelf activiteiten zou willen organiseren. Ongeveer een derde heeft daar positief op geantwoord om dat samen met anderen te willen doen. Een aantal daarvan heeft ook aangegeven daarover wel contact te willen. Dat zullen we gaan doen nadat het onderzoek is afgerond. De enquête loopt nog tot 15 juni a.s., mee doen kan dus nog, ga naar www.samensoesterberg.nl en vul de enquête in. 

22 maart 2021 Persbericht oprichting en enquête

Klik hier voor inzage/download persbericht in een nieuw venster.

December 2020 Vooraankondiging

In het huis aan huis blad “In Uitvoering” van de gemeente Soest heeft een vooraankondiging gestaan over de oprichting van de nieuwe stichting “Samen voor Soesterberg”. Door de beperkingen vanwege de pandemie moesten we op dat moment volstaan met het oplichten van een tipje van de sluier. Uitgebreidere informatie volgt in het voorjaarsnummer van 2021.

1 september 2020 Subsidie gemeente Soest

De gemeente Soest heeft aan de Stichting Samen voor Soesterberg uit het innovatiefonds een subsidie toegekend voor de oprichtingskosten en de honorering van de eerste verzoeken om sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg te ondersteunen.

24 augustus 2020 Oprichting stichting

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn vandaag de statuten afgerond bij notaris Van Veeren in Soest en kan de stichting formeel van start gaan.

14 juli 2020 Samenstelling Raad van Toezicht

Vandaag is ook de Raad van Toezicht geformeerd bestaande uit Koos Spee (voorzitter), Mariëtte Hildebrand (vicevoorzitter) en Martien van Leijenhorst (lid). Gezamenlijk met het bestuur zijn de concept-statuten vastgesteld.

7 juli 2020 Oprichtingsvergadering Stichting Samen voor Soesterberg

Vandaag heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden met het oprichtingsbestuur bestaande uit: Jan de Mos (voorzitter), Max Vetkamp (secretaris), Folkert Haisma (penningmeester) en Rob Tuizenga (algemeen lid).

Wat voorafging

In 2018 heeft een groep betrokken Soesterbergers de Initiatiefgroep Dorpshuis bij elkaar geroepen. De bedoeling was om de gelden van de slapende Stichting Dorpshuis Burgstede in te zetten voor sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg. Ondanks intensief overleg bleek het bestuur van de Stichting Dorpshuis daartoe niet bereid. Ondanks deze weigering is besloten om toch door te gaan met de plannen om meer leven in de brouwerij te krijgen. Besloten werd om een nieuwe stichting op te richten en zelf fondsen te gaan werven. Vanuit de Initiatiefgroep is een bestuur gevormd en een Raad van Toezicht, ondersteund door een klankbordgroep.