Nieuws

Brief fractievoorzitters, 4 september 2021

Vandaag is er een brief aan alle fractievoorzitters van de gemeente Soest gestuurd om de realisatie van een nieuw Ontmoetingscentrum in Soesterberg op de politieke agenda te plaatsen voor de verkiezingen van volgend jaar. (zie brief)

Conclusies en aanbeveling van het onderzoek

31 augustus 2021

Met de realisatie van het Masterplan krijgt het dorp een nieuw aanzien en groeit het aantal nieuwe inwoners. De sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen blijven daarbij nog achter (zie samenvatting). Het wordt hoog tijd dat er naast de bouwfase ook meer aandacht komt voor de leefbaarheid. Overigens zijn niet alle activiteiten bij iedereen bekend. Het verdient aanbeveling om een centrale agenda voor Soesterberg te ontwikkelen.

Gemis centrale lokatie

31 augustus 2021

Hoewel niet expliciet gevraagd zijn er ook opmerkingen gemaakt over een centrale locatie voor de activiteiten. Die is er niet meer en dat vormt een belemmering voor nieuwe initiatieven. Het Ontmoetingscentrum van de SWOS in de Drie Eiken wordt gezien als een bejaardensoos, die voor de jeugd en ook voor hun ouders niet aantrekkelijk is. Terwijl juist voor die groepen extra aandacht nodig is. Er is behoefte aan een nieuwe, aantrekkelijke en centrale ontmoetingsruimte met een bibliotheek, cursus-, activiteiten- en vergaderfaciliteiten en een jeugdsoos. Het wordt hoog tijd voor een toekomstgerichte structurele oplossing, een dorp dat groeit naar ruim 9.000 inwoners waardig. Dat vereist een doortastend gemeentelijk beleid dat moet leiden tot de realisering van een nieuw centraal ontmoetingscentrum in Soesterberg. Wij pleiten ervoor om dat onderdeel te laten uitmaken van het Masterplan. Zie persbericht.

Voortgang enquête Stichting Samen voor Soesterberg

UPDATE 16 juni 2021: De enquête is inmiddels gesloten.

De nieuwe Stichting Samen voor Soesterberg is een onderzoek gestart naar de waardering over en behoeften aan sociaal-culturele activiteiten in het dorp. De response op de enquête is tot nu toe bevredigend, maar nog niet afgerond. Er is gereageerd vanuit alle leeftijdsgroepen, dat geeft een goede spreiding. Uit de voorlopige uitkomsten blijkt, zoals was te verwachten, dat de waardering over het huidige aanbod laag is. Meer dan 90% vindt dat er onvoldoende activiteiten worden aangeboden met ook nog eens te weinig aan variatie. Daar moet dus nodig wat aan gebeuren. Daarom is ook gevraagd wat men mist in het huidig aanbod. Nagenoeg alle respondenten komen met suggesties. Er blijkt dus wel degelijk belangstelling voor een breder aanbod. Hoewel niet specifiek gevraagd, blijkt uit de reacties dat men een centrale locatie voor activiteiten in het dorp node mist. Ook is gevraagd aan respondenten of men zelf activiteiten zou willen organiseren. Ongeveer een derde heeft daar positief op geantwoord om dat samen met anderen te willen doen. Een aantal daarvan heeft ook aangegeven daarover wel contact te willen. Dat zullen we gaan doen nadat het onderzoek is afgerond. De enquête loopt nog tot 15 juni a.s., mee doen kan dus nog, ga naar www.samensoesterberg.nl en vul de enquête in. 

22 maart 2021 Persbericht oprichting en enquête

Klik hier voor inzage/download persbericht in een nieuw venster.

December 2020 Vooraankondiging

In het huis aan huis blad “In Uitvoering” van de gemeente Soest heeft een vooraankondiging gestaan over de oprichting van de nieuwe stichting “Samen voor Soesterberg”. Door de beperkingen vanwege de pandemie moesten we op dat moment volstaan met het oplichten van een tipje van de sluier. Uitgebreidere informatie volgt in het voorjaarsnummer van 2021.

1 september 2020 Subsidie gemeente Soest

De gemeente Soest heeft aan de Stichting Samen voor Soesterberg uit het innovatiefonds een subsidie toegekend voor de oprichtingskosten en de honorering van de eerste verzoeken om sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg te ondersteunen.

24 augustus 2020 Oprichting stichting

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn vandaag de statuten afgerond bij notaris Van Veeren in Soest en kan de stichting formeel van start gaan.

14 juli 2020 Samenstelling Raad van Toezicht

Vandaag is ook de Raad van Toezicht geformeerd bestaande uit Koos Spee (voorzitter), Mariëtte Hildebrand (vicevoorzitter) en Martien van Leijenhorst (lid). Gezamenlijk met het bestuur zijn de concept-statuten vastgesteld.

7 juli 2020 Oprichtingsvergadering Stichting Samen voor Soesterberg

Vandaag heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden met het oprichtingsbestuur bestaande uit: Jan de Mos (voorzitter), Max Vetkamp (secretaris), Folkert Haisma (penningmeester) en Rob Tuizenga (algemeen lid).

Wat voorafging

In 2018 heeft een groep betrokken Soesterbergers de Initiatiefgroep Dorpshuis bij elkaar geroepen. De bedoeling was om de gelden van de slapende Stichting Dorpshuis Burgstede in te zetten voor sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg. Ondanks intensief overleg bleek het bestuur van de Stichting Dorpshuis daartoe niet bereid. Ondanks deze weigering is besloten om toch door te gaan met de plannen om meer leven in de brouwerij te krijgen. Besloten werd om een nieuwe stichting op te richten en zelf fondsen te gaan werven. Vanuit de Initiatiefgroep is een bestuur gevormd en een Raad van Toezicht, ondersteund door een klankbordgroep.