Aanvragen van subsidie

Missie

De stichting wil door het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten meer ontmoeting en beleving creëren voor de (groeiende groep) inwoners van Soesterberg. Alle goede ideeën op dat gebied worden toegejuicht. Het mogen zowel fysieke als online activiteiten zijn.

Lees eerst even de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Denkt u dat het past? Kom in actie, maak een plan, vraag subsidie aan. De aanvragen voor activiteiten subsidie zullen binnen vier weken worden behandeld.

Criteria

De aanvraag voor financiële ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Sociaal en/of cultureel

De activiteit moet in brede zin een sociaal (verbindend) en/of cultureel (vormend) karakter hebben.

Sociaal-cultureel Soesterbergs belang

De activiteit moet in dienst staan van een sociaal-cultureel Soesterbergs belang en een reikwijdte hebben die groter is dan die van een straat of van een buurt (doelgroep).

l

Organisatie en draagvlak

Bij de voorbereiding van de activiteit moeten meerdere inwoners van Soesterberg en betrokkenen uit de doelgroep actief betrokken zijn (organisatie en draagvlak).

Publiciteit

Aangegeven moet worden hoe een maximale deelname aan de activiteiten wordt nagestreefd (publiciteit).

 

h

Beoogde resultaat

Aangegeven moet worden wat het beoogde resultaat is van de activiteit bij de doelgroep.

i

Ingezetenen van Soesterberg

Het verzoek moet zijn ingediend door een of meer ingezetenen van Soesterberg (natuurlijk persoon of rechtspersoon).

Winstoogmerk/commercieel

De activiteit mag geen winstoogmerk hebben en geen commercieel doel dienen.

Begroting

Een verzoek om financiële ondersteuning dient vergezeld te gaan van een deugdelijke begroting.

Financiële armslag

De activiteit moet haar financiële armslag mede verkrijgen door bijdragen van deelnemers aan de activiteit, en indien mogelijk andere subsidieverstrekkers of sponsoren.

Consumpties

Ondersteuning door de stichting is niet bedoeld voor financiering van consumpties.

h

Half jaar

De activiteit dient binnen een half jaar na toezegging van de subsidie daadwerkelijk plaats te vinden.

i

Financieel verslag

De subsidievrager(s) dient/dienen binnen 6 weken na afronding van de activiteit een deugdelijk financieel verslag in te leveren bij het bestuur van de stichting.

Vraag subsidie aan voor jouw initiatief

Voldoet jouw initiatief aan de genoemde criteria?
Stuur ons de omschrijving van het plan met de begroting (inkomsten en uitgaven) per mail
info@samensoesterberg.nl